Herentalsebaan 406 Unit B7, 2160 Wommelgem, Belgium. Voor Nederland: Bisschop de Vetplein 7, 5126 CA Gilze
+32 3 4481976
+31 6 46789062

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van ISATRONICK bvba, hierna ook VERKOPER genoemd

Behoudens uitdrukkelijk afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze offertes, verkopen en leveringen onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden, waarbij de klant verklaart deze te kennen en te aanvaarden, en welke dan ook steeds primeren op de gebeurlijke voorwaarden van de klant.

1. PRIJZEN

1.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen. Alle goederen worden verkocht tegen de prijzen en volgens de voorwaarden die gelden op datum van de schriftelijke aanvaarding van de bestelling, met dien verstande dat wijzigingen in de wisselkoers ook na aanvaarding van de bestelling kunnen worden doorgerekend en dat de verkoopprijzen kunnen worden aangepast, zo de wijziging van de belangrijke kostenfactoren ( zoals o.m. grondstofprijzen, salariskosten, energieprijzen en vervoer- of verzendingstarieven ) of ingevolge een door een overheid genomen beslissing, de kostprijs van onze goederen met meer dan 5% verhoogt. In zoverre dergelijke wijziging de contractprijs niet verhoogt met méér dan 30%, kan dergelijke wijziging nooit aanleiding geven in hoofde van de Koper om de overeenkomst rechtsgeldig te verbreken, te ontbinden of zijn deel van de overeenkomst niet na te leven.

1.2. Alle prijzen zijn exclusief verpakking, verzendkosten, kosten van verzekering, invoerrechten, belastingen en/of enigerlei heffingen. Een minimum ordertoeslag van 20€ wordt aangerekend voor bestellingen met een factuurprijs van minder dan 150€ exclusief BTW.

2. LEVERING

2.1.De aangeduide leveringstermijnen zijn louter informatief en vrijblijvend. Zij zijn geenszins bindend en dus zonder waarborg. De koper kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch annulering bij het niet naleven van de opgegeven leveringstermijn. Indien de opgegeven leveringstermijn niet zou worden nageleefd , kan de Koper dan ook geen aanspraak maken op enige schadevergoeding uit welken hoofde dan ook, noch kan zulks aanleiding geven tot ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens Verkoper.

2.2.De Verkoper is steeds gerechtigd, vooraleer te leveren of met de levering voort te gaan, zekerheid te vragen voor het nakomen van de verplichtingen van de Koper. Gebeurt de levering in gedeelten, dan wordt elke zending afzonderlijk gefactureerd. De Koper is niet gerechtigd betaling uit te stellen tot hij integrale levering heeft bekomen. De Verkoper is nooit gehouden tot verdere leveringen alvorens de Koper zijn betalingsverplichtingen, zoals voorzien in Art. 5, integraal is nagekomen.

2.3. Indien de Koper weigert de geleverde goederen in ontvangst te nemen, zal de Verkoper deze op kosten en risico van de Koper, op een degelijke manier opslaan, dit zonder afbreuk te doen aan Art. 5.1.

2.4. Afhaling of verzending van de goederen geschiedt steeds voor rekening en voor risico van de Koper. Indien het transport wordt georganiseerd of uitgevoerd door Verkoper, dan geschiedt zulks eveneens voor rekening en voor risico van de Koper, welke wordt geadviseerd zich hiervoor te laten verzekeren.

3. OVERMACHT

3.1. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de Verkoper te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden geëist of buitenmate wordt verzwaard. De Koper ziet uitdrukkelijk af van het eisen van enige schadevergoeding.

4. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Klachten betreffende de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen worden enkel onderzocht indien bij aangetekend schrijven betekend binnen de acht dagen na levering van de goederen zonder afbreuk te doen aan de toepassing van Art. 5.1. Terugzending van de goederen kan slechts gebeuren met de toestemming van de Verkoper. Ingeval de geleverde goederen gebreken zouden vertonen, zijn de door de fabrikant voorziene waarborgen van toepassing, in zoverre deze garantie zich in geval van doorverkoop ook uitstrekt tot de Koper. Indien de Verkoper desalniettemin aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, uit welken hoofde ook, dan blijft in ieder geval de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot een absoluut bedrag, gelijk aan de factuurprijs van de geleverde goederen.

4.2. De waarborg vervalt indien de bij de levering medegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder uitdrukkelijke instemming van Verkoper veranderingen of herstellingen liet uitvoeren.

4.3. Verkoper kan door de Koper nooit aansprakelijk gesteld worden voor ook maar enige vorm van schade (hetzij rechtstreeks, hetzij gevolgschade ) geleden door de Koper en/of derden, bij de uitvoering van de overeenkomst en/of veroorzaakt als gevolg van het niet, niet correct of niet tijdig leveren en/of het niet of niet correct functioneren van de geleverde goederen. De Koper is eveneens gehouden Verkoper te vergoeden, respectievelijk te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, voor schade ( zowel rechtstreekse als gevolgschade ) ontstaan ingevolge/bij gebruik van de door Verkoper geleverde goederen.

4.4.Verkoper is niet verbonden door haar algemeen in catalogi/monsters e.d. of specifiek in een offerte e.d. gehanteerde/vermelde technische specificaties, ontwerpen enz., welke door haar enkel naar best vermogen worden meegedeeld.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Alle betalingen dienen te geschieden op de zetel van de Verkoper en zulks binnen dertig dagen na factuurdatum. Leveringen onder rembours zijn mogelijk, naar keuze van de Verkoper. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. en verleent verkoper het recht om alsdan de uitvoering van de lopende contracten op te schorten.

5.2.Elke betaling zal eerst worden aangewend tot aanzuivering van de verschuldigde interesten en kosten ( inbegrepen forfaitair schadebeding ) Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente verschuldigd worden van 12% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het onbetaalde factuurbedrag. Eén en ander onverminderd de overige rechten die verkoper uit hoofde van wanprestatie en uit hoofde van deze voorwaarden kan doen gelden t.o.v. de Koper.

5.3.Eigendomsvoorbehoud. Alle door Verkoper geleverde producten blijven echter haar exclusieve eigendom tot de volledige prijs, in voorkomend geval vermeerderd met verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in Art. 5.2. , is voldaan.

6. EIGENDOM EN RISICO

6.1.De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle goederen is verricht. Indien de Koper uitstel van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord aanvraagt, een minnelijke regeling met schuldeisers treft, of indien de Verkoper meent dat de betaling twijfelachtig is, is de Verkoper gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

6.2.Het risico voor de goederen gaat over op de Koper vanaf het ogenblik waarop de goederen vanuit het magazijn van de Verkoper aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld.

7. GESCHILLENBETWISTING

Alle overeenkomsten tussen de Koper en de Verkoper zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting, welke ook de oorzaak, en zelfs ingeval van pluraliteit van verweerders, uitgifte van wisselbrieven, schuldvernieuwing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.